……අබිරහසක් සදහා ඉඩ ඇත……

hol

අබිරහස් වලට කැමති ඔබටයි මේ ඉනිමග. අබිරහසක් ලියන්න ඕනා නවකතාවක් විදියට. කතාව ගෙතෙන්න ඕනා අපරාධයක් වටා, අපරාධය තමයි කතාවේ හදවත විය යුත්තේ. ඇත්තෙන්ම මේ හොයන්නේ Lady Holmes කෙනක් ඉතින් හෝම්ස් නෝනාවරැන් ඉනිමග නැගිය යුත්තේ මෙහෙමයි,,,

*වයස අවුරැදු 18ට වැඩි
*නිර්මාණයක් කිසිම ලෙසක ලෙස කිසිම දිනක එළිදක්වා නොමැති නම් ලෝකය පුරාම ඉන්න ඔබ සදහා මේ තරගය විවෘතයි
*තරගයේ අවසාන දිනය 2016 දෙසැම්බර් 12
*ලියන්න ඕනෙ කුතුහලය ත්‍රාසය නොමදව කැටිවුන අබිරහස් නවකතාවක් වචන උපරිම 650000ක් පුමානවත්
ලිවිය යුත්තේ ඉංග්‍රීසි වලින්
*චරිත ප්‍රමාණය ඔබට තීරනය කරන්න පුලුවන්
*මෙහි සංවිධායකයෝ ඇමරිකාවේ මිනෝචර් පොත් හා අබිරහස් ලියන්නන්ගේ සංගමයයි
*ඔබේ කතාව e-mail එක හරහා තරගයට යොමු කල යුතුයි
*ඒ සදහා මේ වැඩිදුර තොරතුරැ මෙම web address එක හරහා බලන්න පුලුවන් https://us.macmillan.com/minotaurbooks/writing-competitons
*ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුවක් නැත
*ජයග්‍රාහකයන් ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ 2017 වසරේදීය
*ජයග්‍රාහකයාට මෙම සමාගම හා එක්ව තම නිර්මාණය එලිදැක්වීමට අවස්ථාව හිමිවෙනවා ඒ වගේම ඇමරිකානු ඩොලර් 10000ක ත්‍යාගයක් හිමි වෙනවා

ඇමරිකාවටම කියලා ඔබේ කුළුදුල් පොත මුද්‍රනය තරවා බෙදාහරින්න ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ

Advertisements

Short Story Competition

Untitled

The Competition

Success Tax Professionals is excited to announce our Twisted Tax Tales Short Story Competition. The stories will be put to you the public, for voting through Facebook. The winner will be determined by committee. Judgment will be made based on story merit as well as popularity determined by the number of likes the story receives on Facebook. The winner will receive $10,000! Entries are open to everyone. The only catch is that in your story (maximum of 5000 words), one of the main characters must be an accountant.

Entry Details

  • Entries will be accepted from the 1st of March 2016 till the 30th June, 2016.
  • Entries will go live for public viewing and voting on the 1st of May 2016 (submitting your story prior to May 1st will give you an advantage).
  • Voting will be allowed from the 1st of May till the 31st of July 2016 with winner being announced in the month of August 2016.
  • Your short story must involve an accountant as one of the main characters.
  • Entries will be limited to 5000 words.
  • Top 20 stories will be published in a book in December 2016 with 100% of profits going to the Save the Tasmanian Devil Appeal. The top 20 will be determined as the Top 10 by ‘likes’ and another 10 by a committee. No royalties on the book. Writers will receive recognition and be able to re-use the material.
  • Entries must use UK English spelling, be proof read and grammar checked, use single spacing after full stops (periods), and double quotation marks around speech to be eligible.
  • Only the first 150 entries that meet our conditions of entry will be published on stp tax.com and be eligible for the competition. Stories will be chosen at the discretion of Success Tax Professionals.
  • The winner will be determined by committee. Judgment will be made based on story merit as well as popularity determined by the number of likes the story receives on Facebook.