“නිර්මාණශීලීත්වය වැළදෙන සුලුයි වැළදෙන්න ඉඩදෙන්න”_ ඇල්බට් අයින්ස්ටයින්

Advertisements