සීතල වතුර – Cold Water

ඔයා දන්නවද හැම කෙනාම ඉහළට යනවා
ඒත් අපිට පහත් බවක් දැනුනම වෙන මොනවාද කරන්න පුලුවන්?
එතකොට හොද ගැඹුරැ හුස්මක් ගන්න ඒ හැගීමට යන්න දෙන්න
ඔයා ඔයාවම පහළට ඇදදාන්න ඕන නෑ

Everybody gets high sometimes you know
What else can we do when we’re feeling low?
So take a deep breath & let it go
You shouldn’t be drawing on your own

ඒ වගේම ඔයාට දැනෙනවා නම් ඔයා ගිලෙනවා කියලා
මම පනින්නම් ඒ සීතල වතරට ඔයා වෙනුවෙ
ඒ වගේම කාලය අපිව වෙනස් වෙනස් තැන් වලට අරන් ගියොත්
මම ඒත් ඔයා වෙනුවෙන් ඉවසීමෙන් බලාගෙන ඉන්නම්
මම තනවා ඔයා දන්නවා ඇති කියලා

And if you feel you’re sinking
I’ll jump right over into cold, cold water for you
And although time may take us into different places
I’ll still be patient with you
And I hope you know

මට යන්න දෙන්න ඕන නෑ
මම ඔයාගෙ මගපෙන්වීම  වෙන්නම්…..//

I won’t let go
I’ll be your direction to night……//

අපිට වෙලාවකට හැමදේම නැතිවෙනවා ඔයා දන්නවද?
එහෙම වෙන්නෙ අපි ඉගෙන ගන්න අපි වැඩෙන දේවල් විදිහටයි
ඒ වුනත් මට ඕන වයසට යනකම්ම ඔයා එක්ක ඉන්න
ඔයා ඔයා එක්කම රණ්ඩු වෙන්න ඕන නෑ

Cause we all get lost sometimes you know
It’s how we learn how we grow
And I want to lay with you ‘til I’m old
You shouldn’t be fighting in your own

ඒ වගේම ඔයාට දැනෙනවා නම් ඔයා ගිලෙනවා කියලා
මම පනින්නම් ඒ සීතල වතරට ඔයා වෙනුවෙන
ඒ වගේම කාලය අපිව වෙනස් වෙනස් තැන් වලට අරන් ගියොත්
මම ඒත් ඔයා වෙනුවෙන් ඉවසීමෙන් බලාගෙන ඉන්නම්
මම හතනවා ඔයා දන්නවා ඇති කියලා

And if you feel you’re sinking
I’ll jump right over into cold, cold water for you
And although time may take us into different places
I’ll still be patient with you
And I hope you know

මට යන්න දෙන්න ඕන නෑ
මම ඔයාගෙ  රිදී ඉර වෙන්නම්…..//

I won’t let go
I’ll be your direction to night……//

එන්න මේ පැද්දෙන බෝට්ටුවෙන් මාව බේරගන්න
මට පාවෙන්න විතරයි ඔනෙ
මම තනියම
මම බලාපොරොත්ත වෙන්නෙ
තවුරැ හරි මාව ගෙදර එක්කන්  කියලා
කොහේහරි මගෙ ආත්මයට සැනසිල්ලක් දෙන තැනකට
මට දැනගන්න ඕනා

Come on, come on
Save me from my rocking boat
I just want to stay I afloat
I’m all alone
And I hope, I hope
Someone’s gonna take me home
Somewhere I can rest my soul
I need to know

-FT Justine Beiber & M0

Advertisements